Hotărârea nr. 548/2005

OBIECT: DAREA IN FOLOSINŢÃ GRATUITÃ A UNOR SPAŢII CU ALTÃ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR 102.3

 

 

HOTĂRÂREA NR. 548

din data de 12 septembrie 2005

 

 

Obiect: darea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în sedinţă la data de 12 septembrie 2005;
Analizând Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate nr 102.315 din data de 8 septembrie 2005 ale Direcţiei Fiscale Braşov, cu privire la darea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri şi combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
In temeiul art. 38, lit. f , art. 46 şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1.  Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe termen de 5 ani, către Direcţia Fiscală a Municipiului Braşov, a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate la următoarele adrese din Municipiul Braşov:
-          str. Brazilor nr. 43, sc. A;
-          str. Prunului nr. 39, sc. B;
-          str. Prunului nr. 41, sc. C;
-          str. Prunului nr. 43, sc. D.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, S.C. RIAL S.R.L. şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.