Hotărârea nr. 545/2005

OBIECT: APROBARE "PUD- CONSTRUCTIE TELEGONDOLA SI FAST-FOOD POIANA BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ÎN DATA DE 12 SEPTEMBRIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE, PRIN CARE S-A PROPUS APROBARE : "P.U.D. - CO

 

 

HOTĂRÂREA NR. 545

din data de 12 septembrie 2005

 

 

Obiect: aprobare ”P.U.D. - Construcţie telegondolă şi fast - food POIANA BRAŞOV”;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă în data de 12 septembrie 2005;
 Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane înregistrate cu nr. 56.035 din 19 august 2005, prin care s-a propus aprobare : “P.U.D. – Construcţie telegondolă şi fast - food POIANA BRAŞOV” ;
Având în vedere prevederile Legii 50/1991, modificată prin Legea 453/2001 ;
In temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215 / 2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1.  Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Construcţie telegondolă şi fast - food POIANA BRAŞOV” iniţiată de S.C. ANA TELEFERIC S.A. şi Primăria Braşov şi întocmită de Biroul Individual de Arhitectură – arh. Ileana Filipescu pe terenul identificat in C.F. nr. 32774, C.F. nr. 1, C.F. nr. 32814, C.F. nr. 20472.
 
 
Art. 2.  Până la faza obţinerii autorizaţiei de construire, se va clarifica situaţia juridică a terenurilor menţionate la art. 1.
 
 
 
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.