Hotărârea nr. 544/2005

OBIECT: PRIVIND APROBAREA REPETARII PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA DESCHISA AVAND CA OBIECT CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, INTRUNIT IN SEDINTA LA DATA DE 12.09.2005, ANALI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 544

din data de 12 septembrie 2005

 

 

Obiect: privind aprobarea repetării procedurii de licitaţie publică deschisă având ca obiect concesionarea serviciului public de iluminat în Municipiul Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 12 septembrie 2005,
                Analizând expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Biroul Juridic, Licitaţii şi Achiziţii Publice, înregistrate sub nr. 60397/2005, prin care s-a propus aprobarea repetării procedurii de licitaţie publică deschisă privind concesionarea serviciului public de iluminat în Municipiul Braşov
Având în vedere prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 235/2005 privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea serviciului de iluminat public în Municipiul Braşov, prin care se aprobă delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Braşov, prevederile art. 39, alineat 3 din O.G. nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, aprobată şi modificată prin Legea nr. 475/2003, procedurile de delegare a gestiunii se demarează în termen de 30 de zile de la aprobarea caietului de sarcini şi a instrucţiunilor către ofertanţi, prevederile art. 19 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 24 şi art. 41 din H.G. nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 38, lit. f  şi g  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă repetarea procedurii de licitaţie publică deschisă privind concesionarea serviciului public de iluminat în Municipiul Braşov.
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.