Hotărârea nr. 542/2005

OBIECT: REVOCAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 131/2005, REPUBLICATÃ, REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINŢÃ GRATUITÃ A UNUI SPAŢIU DIN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL BRAşOV, STR. NICOLAE TITULESCU NR. 1, CÃTRE PARCHETUL DE PE LÂNGÃ CURTEA DE APEL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 542

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2005, republicată, referitoare la darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Titulescu nr. 1, către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic, Licitaţii, Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 57.752/2005, privind revocarea H.C.L. nr. 131/2005, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, precum şi ale H.G. nr. 2.060/2004;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2005, republicată.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.