Hotărârea nr. 541/2005

OBIECT: NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMŢIUNE PENTRU CUMPÃRAREA IMOBILULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. CRIşAN NR. 5 - PALATUL STIRBEY (FOSTUL PALAT AL PIONIERILOR) şI REVOCAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 361/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAş

 

 

HOTĂRÂREA NR. 541

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 – Palatul Stirbey (fostul Palat al Pionierilor) şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361/2005;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 41.210/2005, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 – Palatul Ştirbey (Fostul Palat al Pionierilor) şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 361/2005;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 361/2005, privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 – Palatul Ştirbey (fostul Palat al Pionierilor), prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind “Protejarea monumentelor istorice” şi adresa nr. 2.930/2005 a Ministerului Culturii şi Cultelor;
Văzând şi prevederile art. 125, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune privind cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Crişan nr. 5 – Palatul Ştirbey (fostul Palat al Pionierilor), înscris în C.F. nr. 13595, cu nr. top. 161, 162, 163/2.
 
 
Art. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 361/2005.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.