Hotărârea nr. 540/2005

OBIECT: APROBAREA MODIFICÃRII CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND LICITAÞIA PUBLICÃDESCHISÃAVÂND CA OBIECT CONCESIONAREA;SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE ÎNTREÞINERE ZONE VERZI;PARCURI ºI SQUARURI PRIN APLICARE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 540

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea modificării caietului de sarcini privind licitaţia publică deschisă având ca obiect concesionarea
serviciului de salubrizare – activitatea de întreţinere zone verzi, parcuri şi squaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în Municipiul Braşov, precum şi achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2005;
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic, Licitaţii şi Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 57.121 din 24 august 2005, prin care s-a propus modificarea caietului de sarcini privind licitaţia publică deschisă având ca obiect concesionarea serviciului de salubrizare – activitatea de întreţinere zone verzi, parc uri şi squaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în Municipiul Braşov, precum şi achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2005;
Având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor şi prevederile H.G. nr. 216/1999, pentru aprobarea normelor metodologice – cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.   şi  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 24 din Caietul de Sarcini privind concesionarea serviciului de salubrizare – activitatea de întreţinere zone verzi, parcuri şi squaruri, parcuri şi squaruri prin aplicarea tehnologiilor specifice în Municipiul Braşov, precum şi achiziţia de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2005, după cum urmează:
Ofertantul va face dovada capacităţii financiare şi tehnico-economice prin:
- licenţa eliberată de către A.N.R.S.C., minim clasa a doua;
- experienţă similară;
- prezentarea a minim un contract pentru activitatea de amenajare şi întreţinere zone verzi, în valoare de minim 100.000 RON în oraşe şi municipii;
- coduri C.A.E.N.;
                - 9003 – salubrizare, depoluare şi activităţi similare;
                - 0141 – activităţi de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic;
                - 5122.10 – comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor şi
                - 5248.32 – comerţ cu amănuntul în magazine specializate a plantelor, florilor,
                   produselor fertilizante şi fitosanitare;
NOTA: condiţiile menţionate la art. 24 sunt obligatorii şi reprezintă criterii de eligibilitate. Neprezentarea scriptică la
              data licitaţiei a oricăreia dintre condiţiile specificate la art. 24 atrage descalificarea”.
 
 Art. 2. Se aprobă introducerea în Caietul de Sarcini a unui nou criteriu de selecţie după cum urmează:
Experienţa ofertantului şi dacă este cazul a acţionarilor acestuia în organizarea finanţării în scopul dezvoltării şi exploatării serviciilor publice de salubrizare, care se va puncta cu 5 puncte”, conform H.G. nr. 346/2004.
 
Art. 3. Caietul de sarcini astfel modificat şi completat se va republica.
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Biroul Juridic, Licitaţii şi Achiziţii Publice vor   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.