Hotărârea nr. 539/2005

OBIECT: REVOCAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 284/2005; HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 446/2005; HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 237/2003; HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 283/2003; HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 239/2003; HOTÃRÂRII CONSIL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 539

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 284/2005; Hotărârii Consiliului Local
 nr. 446/2005; Hotărârii Consiliului Local nr. 237/2003; Hotărârii Consiliului Local
 nr. 283/2003; Hotărârii Consiliului Local nr. 239/2003; Hotărârii Consiliului Local
nr. 240/2003 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 203/2003, referitoare la darea în folosinţă
gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţe către A.N.L.
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 34.897/2005, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local   nr. 284/2005; Hotărârii Consiliului Local nr. 446/2005; Hotărârii Consiliului Local nr. 237/2003; Hotărârii Consiliului Local nr. 238/2003; Hotărârii Consiliului Local nr. 239/2003; Hotărârii Consiliului Local nr. 240/2003 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 203/2003, referitoare la darea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţe către A.N.L.
Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.   f    şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 284/2005; Hotărârii Consiliului Local  nr. 446/2005, privind revocarea unor hotărâri de acordare în folosinţă gratuită a unor terenuri către A.N.L.
 
 
Art. 2. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 237/2003; Hotărârii Consiliului Local nr. 238/2003; Hotărârii Consiliului Local nr. 239/2003; Hotărârii Consiliului Local nr. 240/2003 şi Hotărârii Consiliului Local nr. 203/2003, privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construcţia de locuinţă, către A.N.L.
 
 
Art. 3. Destinaţia terenurilor care au făcut obiectul hotărârilor menţionate la art. 2, situate în Braşov: Calea Bucureşti, Str. Molidului; Str. Carpaţilor; B-dul Gării; Str. V. Alecsandri, identificate potrivit planurilor de situaţie anexate, rămâne de terenuri pentru construcţia unor blocuri de locuinţe.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.