Hotărârea nr. 538/2005

OBIECT: ACHIZIŢIONAREA UNUI PACHET DE 10 % DIN CAPITALUL SOCIAL AL S.C. PRO ROMAN S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.

 

 

HOTĂRÂREA NR. 538

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: achiziţionarea unui pachet de 10 % din capitalul social al S.C. PRO ROMAN S.A.;
 
 
 
 
 
                Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
                Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 56.396/2005 ale Direcţiei Economice;
                Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 – republicată cu modificările şi completările ulterioare, privind societăţile comerciale;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
                În temeiul art. 38, lit. j şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
                Art. 1.   Se aprobă achiziţionarea unui pachet de 10 % din capitalul social al S.C. PRO ROMAN S.A.
 
 
                Art. 2.   Contractul de cesiune, condiţiile cesionării şi modalităţile de achitare a acţiunilor cesionate vor fi aprobate de Consiliul Local.
 
 
                Art. 3.  Pentru negocierea clauzelor contractuale se aprobă înfiinţarea unei comisii formată din 5 persoane în următoarea componenţă:
                                1. Peşedintele Comisiei 1 sau înlocuitorul desemnat de acesta;            
                                2. Peşedintele Comisiei 5 sau înlocuitorul desemnat de acesta;
                                3. Trei reprezentanţi desemnaţi prin Dispoziţie de Primar.
 
 
                Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.