Hotărârea nr. 537/2005

OBIECT: REDIMENSIONAREA NUMÃRULUI MAXIM DE AUTORIZAÞII TAXI APROBAT PRIN HOTÃRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 336 DIN 11 AUGUST 2003;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAºOV;ÎNTRUNIT ÎN ºEDINÞÃORDINARÃLA DATA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 537

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: redimensionarea numărului maxim de autorizaţii taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 11 august 2003;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Transport, Monitorizare Societăţi Comerciale şi Regii Autonome din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate   cu nr. 56.812 din 23 august 2005, prin care se propune redimensionarea numărului maxim de autorizaţii taxi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 336 din 11 august 2003;
Având în vedere prevederile art. 13 şi art. 14, pct. 2 din Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi art. 9 din Ordinul nr. 275/2003 al ministrului administraţiei publice, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, privind transporturile în regim de taxi şi în regim de închiriere;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. şi art. 46, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă redimensionarea numărului maxim de autorizaţii taxi aprobat prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 11 august 2003 de la 1500 la 1.930 autorizaţii taxi permanente pentru o perioadă de 5 ani.
 
 
Art. 2. Distribuirea diferenţei de 430 de autorizaţii taxi permanente, se va face în condiţiile legii astfel:
                - pentru grupa taximetriştilor independenţi                    - 135 autorizaţii taxi
                - pentru grupa operatorilor de transport                         - 270 autorizaţii taxi
                - pentru grupa transport bunuri                                        - 25 autorizaţii taxi
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 336 din 11 august 2003 astfel modificată, va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.