Hotărârea nr. 535/2005

OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 72 DIN 9 IUNIE 1999 ÎNCHEIAT ÎN BAZA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 324/1998, REPUBLICATÃ CONFORM HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 91/1999, PRIVIND TERENUL SITUAT ÎN BRAşOV,

 

 

HOTĂRÂREA NR. 535

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 72 din 9 iunie 1999 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 324/1998, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 91/1999, privind terenul situat în Braşov, str. Horea nr. 51 B;

 

 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 54.512/2005, privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 72 din 9 iunie 1999, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 324/1998, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 91/1999, privind terenul situat în Braşov, str. Horea nr. 51 B;
Având în vedere contractul de concesiune nr. 72 din 9 iunie 1999, încheiat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 324/1998, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 91/1999, referitor la încredinţarea directă a terenului situat în Braşov, str. Horea nr. 51 B, în vederea extinderii construcţiei existente;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi h şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 72 din 9 iunie 1999, încheiat în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 324/1998, republicată conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 91/1999, prin repunerea în termen, în beneficiul moştenitorilor : Paler Margareta, Paler Sorin şi Paler Adrian, astfel încât obligaţia concesionarului menţionată la art. 9.2., lit. f intră în vigoare la data încheierii Actului adiţional la contractul de concesiune nr. 72 din 9 iunie 1999.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.