Hotărârea nr. 534/2005

OBIECT: APROBAREA SUPRAFEÞELOR ºI VALORILOR DE DESPÃGUBIRE PENTRU TERENURILE CE URMEAZÃA FI EXPROPRIATE ÎN;VEDEREA REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIÞII OCOLITOAREA MUNICIPIULUI BRAºOV;TRONSONUL DN 11 - DN 13

 

 

HOTĂRÂREA NR. 534

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea suprafeţelor şi valorilor de despăgubire pentru terenurile ce urmează a fi expropriate în
vederea realizării obiectivului de investiţii Ocolitoarea Municipiului Braşov, Tronsonul DN 11 – DN 13;
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 55.243/2005, prin care se propune aprobarea suprafeţelor şi valorilor de despăgubire pentru terenurile ce urmează a fi expropriate în vederea realizării obiectivului de investiţii Ocolitoarea Municipiului Braşov, Tronsonul DN 11 – DN 13;
Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 33/1994, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică şi Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 69/2005, referitoare la declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes local “Ocolitoarea municipiului Braşov sector DN 11 – DN 13” (semiinelara industrială);
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi m şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă oferta de despăgubire pentru terenurile ce fac obiectul Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov             nr. 69/2005, privind “declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes local – Ocolitoarea Municipiului Braşov sector       DN 11 – DN 13 (semiinelara industrială)” – şi determinată conform Expertizei Tehnice nr. 30/2005 executată de S.C. TERRATOP S.R.L. Braşov, astfel:
- Grupa I – Braşov, Stupini, terenuri limitrofe DN 13, situate la distanţe de până la 200 m de DN 13 – 13,2 Euro/m.p.;
- Grupa II – Braşov, Stupini, terenuri cuprinse între DN 13 şi CFR, situate la distanţe cuprinse între 200 m şi 500 m faţă de DN 13 – 10,8 Euro/m.p.;
- Grupa III – Braşov, Stupini, terenuri cuprinse între DN 13 şi CFR, situate peste la distanţe cuprinse 500 m faţă de DN 13 şi limitrofe cu calea ferată – 8,1   Euro/m.p.;
- Grupa IV – Braşov, Stupini, terenuri cuprinse între CFR şi pârâul Timişul Sec – 6,0 Euro/m.p.;
- Grupa V – Sânpetru, terenuri cuprinse între pârâul Timişul Sec şi DJ 103 spre Sânpetru şi terenuri situate la Est de DJ 103, la distanţă de până la 200 m de DJ 103 – 10,6 Euro/m.p. ;
- Grupa VI – Sânpetru, terenuri cuprinse între DJ 103 la distanţe mai mari de 500 m de acesta şi pârâul Durbav – 4,6 Euro/m.p.;
- Grupa VII – Sânpetru, terenuri cuprinse între pârâul Durbav şi DN 11, la distanţe mai mari de 200 m faţă de  acesta - 7,1 Euro/m.p.;
Grupa VIII – Sânpetru, terenuri situate la Vest de DN 11 la distanţe mai mici de 200 m de acesta – 10,6 Euro/m.p.
 
Art. 2. Se aprobă lista terenurilor ce urmează a fi expropriate conform art. 1 precum şi valoarea totală a acestora, conform anexei 1 şi 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Propunerile de despăgubiri a terenurilor menţionate la art. 1 şi 2, se vor notifica persoanelor fizice şi juridice, titulare de drepturile reale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
 
Art. 4 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
****Republicată conform H.C.L. nr. 574 din 11 august 2008