Hotărârea nr. 533/2005

OBIECT: COMPLETAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 32/2005, REPUBLICATÃ CONFORM HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 221/2005, REFERITOARE LA RESTRÂNGEREA CU 1.660 M.P., A SUPRAFEŢEI DE TEREN DE 4.350 M.P., CONCESIONATE CÃTRE S.C. INTERNAŢIONAL TRADE CENT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 533

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2005, republicată conform Hotărârii   Consiliului Local nr. 221/2005, referitoare la restrângerea cu 1.660 m.p., a suprafeţei de teren de 4.350 m.p., concesionate către S.C. INTERNAŢIONAL TRADE CENTER S.A. în B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10;
                                               
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 25.594/2005, privind completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 32/2005, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 221/2005, referitoare la restrângerea cu 1.660 m.p., a suprafeţei de teren de 4.350 m.p., concesionate către S.C. INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A., în    B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2005, republicată conform Hotărârii   Consiliului Local nr. 221/2005, C.U. nr. 1.402/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov   şi prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/2005, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 221/2005, astfel:
“Se  aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 31651, cu nr. top. 8782/1/a/78, conform C.U. nr. 1.402/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov   şi Documentaţiei tehnice – cadastrale întocmite de ing. Alecu Gheorghe, anexate”.
 
Art. 2.  Articolul 1 şi articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2005, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 221/2005, rămân neschimbate, dându-se articolelor o nouă numerotare.
 
Art. 3.   Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2005, republicată conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 221/2005, modificată conform art. 1, va fi republicată.
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       HOTĂRÂREA NR.   32                 republicată conform H.C.L. nr. 221/2005
      Din data de :   republicată conform H.C.L. nr. 533/2005                26 ianuarie 2005
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obiect:   restrângerea cu 1.660 m.p. a suprafeţei de teren de 4.350 m.p. concesionate către
 S.C. Internaţional Trade Center S.A. în B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;      
Analizând Expunerea şi motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 60.306/2004, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniul Public şi Privat, privind restrângerea cu 1.660 m.p. a suprafeţei de teren de 4.350 m.p., concesionată către S.C. Internaţional Trade Center S.A. în B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10, destinată amenajării unui spaţiu expoziţional şi parcare auto;
                Având în vedere hotărârea Comisiei de Circulaţie întrunită în şedinţa din data de 10 ianuarie 2005;
                Având în vedere prevederile cap. 7, art. 7.1. alin. C din Contractul de concesiune nr. 71 din 13 mai 2004 încheiat cu S.C. Internaţional Trade Center S.A.;
În temeiul art. 38, lit. f   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,   
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
                 Art. 1. Se aprobă restrângerea suprafeţei care a făcut obiectul contractului de concesiune nr. 71 din 13 mai 2004, încheiat cu S.C. INTERNAŢIONAL TRADE CENTER S.A., de la suprafaţa de 4.350 m.p., înscrisă în  C.F.   nr. 31651, cu nr. top. 8782/1/a/78, la suprafaţa de 2.956,40 m.p., care se va înscrie în C.F. nr. 31651., cu nr. top. 8782/1/a/78/2, conform documentaţiei topografice – cadastrale întocmită de ing. Alecu Gheorghe.
 
 
Art. 2. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 31651, cu nr. top. 8782/1/a/78, conform    C.U.   nr. 1.402/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov   şi Documentaţiei tehnice – cadastrale întocmite de ing. Alecu Gheorghe, anexate.
 
 
Art. 3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 229 din 26 aprilie 2004.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.