Hotărârea nr. 531/2005

OBIECT: SISTAREA STÃRII DE INDIVIZIUNE ÎNTRE STATUL ROMÂN şI KASSIAN MARIANA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE BIROULUI VAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 531

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: sistarea stării de indiviziune între Statul Român şi KASSIAN MARIANA;
                                               
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 39.778/2005, prin care se propune sistarea stării de indiviziune între Statul Român şi KASSIAN MARIANA;              
Având în vedere C.U. nr. 579/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov   şi prevederile art. 728 din Codul Civil;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1   şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă ieşirea din indiviziune între Statul Român şi KASSIAN MARIANA prin mandatar SONA GHEORGHE, conform C.U. nr. 579/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov, însoţit de Documentaţia tehnică nr. 117/112/2005, întocmită de S.C. DIDOMO S.R.L., referitoare la dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Ştefan Ludwig nr. 3, înscris în C.F. nr. 202 provizorie cu nr. top. iniţial 5160, parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea că în tabelul de dezmembrare s-a înscris greşit de către S.C. DIDOMO S.R.L. că titlul este drept moştenire, respectiv drept naţionalizare, în realitate titlul fiind drept partaj voluntar atât pentru Statul Român cât şi pentru KASSIAN MARIANA.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.