Hotărârea nr. 530/2005

OBIECT: APROBAREA SCOATERII DIN FONDUL FORESTIER NAŢIONAL A UNEI SUPRAFEŢE DE 6.000 M.P., IDENTIFICATÃ ÎN UB VI TÂMPA UA 43M1, NECESARÃ STABILIRII INCINTEI REZERVOARELOR DE ALIMENTARE CU APÃ ÎN ZONA COMPLEXULUI RUIA - POIANA BRAşOV; CONSILIUL LOCAL A

 

 

HOTĂRÂREA NR. 530

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea scoaterii din fondul forestier naţional a unei suprafeţe de 6.000 m.p., identificată în UB VI Tâmpa UA 43M1, necesară stabilirii incintei rezervoarelor de alimentare cu apă în zona Complexului Ruia – Poiana Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 57.177/2005, prin care se propune aprobarea scoaterii din fondul forestier naţional a unei suprafeţe de 6.000 m.p., identificată în UB VI Tâmpa UA 43M1, necesară stabilirii incintei rezervoarelor de alimentare cu apă în zona Complexului Ruia – Poiana Braşov;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 96/1998, privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, modificată şi completată de Legea nr. 120/2004;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă scoaterea din fondul forestier naţional a suprafeţei totale de 6.000 m.p., proprietate publică a Municipiului Braşov, teren identificat în UB VI Tâmpa UA 43 M1.
 
 
Art. 2. Compania APA Braşov, în calitate de beneficiar va suporta cheltuielile aferente întocmirii documentaţiilor necesare.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Compania APA Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.