Hotărârea nr. 528/2005

OBIECT: TRECEREA ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BRAşOV A SPAŢIILOR SITUATE LA PARTERUL BLOCULUI NR. 1 DIN CARTIERUL NOUA şI ADMINISTRAREA ACESTORA DE CÃTRE S.C. RIAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 528

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: trecerea în proprietatea Municipiului Braşov a spaţiilor situate la parterul blocului nr. 1 din cartierul Noua şi administrarea acestora de către S.C. RIAL S.R.L.;

 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol, din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 56.621/2005, prin care se propune reglementarea situaţiei juridice a spaţiilor din blocul nr. 1, zona cartier Noua;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5   ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f    şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Braşov a spaţiilor situate la parterul blocului nr. 1, situate în:
- str. Brazilor nr. 43, (sc. A) - înscris în C.F. nr. 32272 Braşov, sub nr. top. 6831/1/1/1/1/13;
- str. Prunului nr. 39, (sc. B) - înscris în C.F. nr. 32272 Braşov, sub nr. top. 6831/1/1/1/1/30;
- str. Prunului nr. 41, (sc. C) - înscris în C.F. nr. 32273 Braşov, sub nr. top. 6831/1/1/1/2/13;
- str. Prunului nr. 43, (sc. D) - înscris în C.F. nr. 32273 Braşov, sub nr. top. 6831/1/1/1/2/26;
 
 
Art. 2. Se aprobă trecerea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. a spaţiilor situate la parterul blocului nr. 1 din str. Brazilor nr. 43, (sc. A), str. Prunului nr. 39 (sc. B), str. Prunului nr. 41, (sc. C) şi str. Prunului nr. 43, (sc. D).
 
 
Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov   va  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.