Hotărârea nr. 526/2005

OBIECT: REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE OPERATIVÃ A "UZINEI DE AUTOCAMIOANE STEAGUL ROşU BRAşOV" ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 8722 BRAşOV, LA C + 1; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 526

din data de 29 august 2005

 

 

 
Obiect: revocarea dreptului de administrare operativă a “Uzinei de Autocamioane Steagul Roşu Braşov” înscris în C.F. nr. 8722 Braşov, la C + 1;

 

 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 39.602/2005, prin care se propune revocarea dreptului de administrare operativă a “Uzinei de Autocamioane Steagul Roşu Braşov”, înscris în C.F. nr. 8722 Braşov, la C + 1;
Având în vedere prevederile art. 12, alin. (3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f    şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă a “Uzinei de Autocamioane Steagul Roşu Braşov”, înscris în C.F. nr. 8722 Braşov, la C + 1.
 
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.