Hotărârea nr. 524/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. GENERAL MOCIULSCHI NR. 30, ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARI VARODI CLAUDIU VASILE şI VARODI DELIA GABRIELA;

 

HOTĂRÂREA NR. 524

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. General Mociulschi nr. 30, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari VARODI CLAUDIU VASILE şi VARODI DELIA GABRIELA;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 41.161/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. General Mociulschi nr. 30, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiari VARODI CLAUDIU VASILE şi VARODI DELIA GABRIELA;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă contopirea şi dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 26189 la A + 115, 117, 118, conform C.U. nr. 2.806/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi Documentaţiei Tehnice Topografice, întocmită de ing. Petru Valentina, anexate.
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. General Mociulschi nr. 30, identificat prin C.F. nr. 26189, cu nr. top. 9359/3/3/1/1/13/2, în suprafaţă de 6,54 m.p, către VARODI CLAUDIU VASILE şi VARODI DELIA GABRIELA.
 
Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
Art. 5. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 569/2005, este de realizare a unui acces din exterior şi construire windfang la imobilul înscris în C.F. nr. 32499, cu nr. top. 9359/3/3/1/9/9.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.