Hotărârea nr. 523/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 9, ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR KEUNE JOACHIM HANS;

 

HOTĂRÂREA NR. 523

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 9, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar KEUNE JOACHIM HANS;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 49.715/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 9, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar KEUNE JOACHIM, HANS;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în C.F. nr. 31641, cu nr. top. 9111/1/a/14, în conformitate cu C.U. nr. 2.788/2005, eliberat de Primăria Municipiului Braşov şi a Documentaţiei Tehnice Topografice întocmite de ing. Bolocan Adrian, anexate.
 
Art. 2. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat   în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 9, identificat prin C.F. nr. 31641, cu nr. top. 9111/1/a/14/3, în suprafaţă de 4,14 m.p., către KEUNE JOACHIM HANS.
 
Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
Art. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
Art. 5. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 3.937/2004, este de realizare a unui acces din exterior (trepte de acces şi podest) la imobilul înscris în C.F. nr. 31648, cu nr. top. 9115/2/1.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.