Hotărârea nr. 521/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, ZONA SATURN - URANUS (COMPLEX COMERCIAL), ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNEI EXTINDERI - SCARÃ ACCES, CÃTRE S.C.A. COMIX BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA D

 

HOTĂRÂREA NR. 521

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, Zona Saturn – Uranus (Complex Comercial), în vederea realizării unei extinderi – scară acces, către S.C.A. COMIX Braşov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.175/2005, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, zona Saturn – Uranus (Complex Comercial), în vederea realizării unei extinderi – scară acces, către S.C.A. COMIX Braşov;
Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, zona Saturn – Uranus (Complex Comercial), identificat prin C.F. nr. 35553 N, cu nr. top. (7498/1/a/2/1/1/5/1; 7498/1/a/3/1/1/5/1; 7498/1/b/1/1/5/1)/4, în suprafaţă de 55,50 m.p., către S.C.A. COMIX Braşov.
 
 
Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 100 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 4 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.
 
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
 
Art. 4. Destinaţia terenului conform C.U. 3.129/2005, este pentru extinderea construcţiilor existente la imobilul înscris în C.F. nr. 17161 la A + 42.               
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.