Hotărârea nr. 52/2005

OBIECT: APROBAREA ÎNCHEIERII ASOCIERII ÎN VEDEREA PUNERII ÎN APLICARE A PROIECTULUI "PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI FEMININ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR EDUCATIVE PENTRU PRESCOLARI"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA

HOTĂRÂREA NR. 52


Obiect: aprobarea încheierii asocierii în vederea punerii în aplicare a proiectului "Promovarea antreprenoriatului feminin în domeniul serviciilor educative pentru preşcolari";


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 104 din 18 ianuarie 2005 ale Serviciului Public de Administrare Creşe, privind aprobarea încheierii asocierii în vederea punerii în aplicare a proiectului "Promovarea antreprenoriatului feminin în domeniul serviciilor educative pentru preşcolari";
Avînd în vedere O.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, Capitolul III, Secţiunea I, art. 31, alin. (1), prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, Capitolul II, Secţiunea a 2-a, art. 38, alin. 2, lit. y;
În baza Acordului Program semnat în data de 16 noiembrie 2.003 între Ministerul Afacerilor Exteme din Italia şi Regiunea Toscana, precum şi faptul că acest program a fost aprobat de către Unitatea Tehnico-Operativă pentru Balcani şi este în conformitate cu dircţiile strategice ale Ministerului Afacerilor Exteme din Italia, Acord Executiv privind "'"Promovarea antreprenoriatului feminin în domeniul serviciilor educative pentru preşcolari";
În temeiul art. 38, alin. (2), lit. y şi art. 46, alin. (1), (2) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
                                                                        HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu Ministerul Afacerilor Exteme din Italia reprezentat prin Serviciul Relaţii Intemationale a Regiunii Toscana, ca promotor italian al proiectului, respectiv Municipalitatea Prato în calitate de co-autor, pentru punerea în aplicare a Acordului Executiv privind "Promovarea antreprenoriatului ferninin în domeniul serviciilor educative pentru preşcolari", parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2. Implementarea acordului nu presupune contribuţie financiară din partea Municipiului Braşov.
Art. 3. Serviciul Public de Administrare Creşe va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.