Hotărârea nr. 517/2005

OBIECT: APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. TONG CNSTRUCT S.R.L. BRAşOV, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005;

 

 

HOTĂRÂREA NR. 517

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea asocierii între Municipiul Braşov şi S.C. TONG CNSTRUCT S.R.L. Braşov, în vederea construirii de locuinţe în regim de credit ipotecar;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 55.504/2005, prin care se propune aprobarea asocierii între Municipiul Braşov şi S.C. TONG CONSTRUCT S.R.L. Braşov, în vederea construirii de locuinţe în regim de credit ipotecar;
Având în vedere prevederile Codului, Cap. II, Secţiunea I, art. 251 – 256 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 447 din 25 iulie 2005;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate 1, 2, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu S.C. TONG CONSTRUCT S.R.L. Braşov, în vederea construirii unui bloc de locuinţe având regimul de înălţime S + P + 9 E.
 
 
Art. 2. Amplasamentul destinat edificării blocului de locuinţe conform art. 1 se găseşte pe B-dul Gării f.n. şi este identificat conform plan de situaţie - parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 3. Contractul de asociere negociat potrivit art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 447 din 25 iulie 2005, va fi înaintat spre analiză şi decizie Consiliului Local Braşov.
 
 
Art. 4. Se mandatează Direcţia Patrimoniu să asigure Documentaţia de identificare şi dezmembrare a terenului ce face obiectul art. 2.
 
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.