Hotărârea nr. 511/2005

OBIECT: APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. FLORADI INVEST S.R.L. BRAşOV, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ÎN REGIM DE CREDIT IPOTECAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2

 

 

HOTĂRÂREA NR. 511

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea asocierii între Municipiul Braşov şi S.C. FLORADI INVEST S.R.L. Braşov, în vederea construirii de locuinţe în regim de credit ipotecar;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 54.414/2005, prin care se propune aprobarea asocierii între Municipiul Braşov şi S.C. FLORADI INVEST S.R.L. Braşov,  în vederea construirii de locuinţe în regim de credit ipotecar;
Având în vedere prevederile Codului Comercial, Capitolul II, Secţiunea I, art. 251 – 256 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 447 din 25 iulie 2005;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu S.C. FLORADI INVEST S.R.L. Braşov, în vederea construirii unui bloc de locuinţe având regimul de înălţime S + P + 3 E + M.
 
Art. 2. Amplasamentul destinat edificării blocului de locuinţe, conform art. 1, se găseşte pe strada Carpaţilor f.n. şi este identificat conform plan de situaţie – parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 3. Se aprobă constituirea comisiei de negociere a clauzelor ce vor fi cuprinse în contractul de asociere compusă din preşedinţii comisiilor 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia şi 3 reprezentanţi ai executivului ce vor fi numiţi prin Dispoziţie de Primar.
 
Art. 4. Contractul de asociere negociat potrivit art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 447/2005 va fi înaintat spre analiză şi decizie Consiliului Local Braşov.
 
Art. 5. Se mandatează Direcţia Patrimoniu să asigure Documentaţia de identificare şi dezmembrare a terenului ce face obiectul art. 2.
 
Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.