Hotărârea nr. 510/2005

OBIECT: APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI BRAşOV CU S.C. 911 ADVERTISING S.R.L. ÎN SCOPUL AMENAJÃRII UNEI "BAZE DE AGREMENT şI MIşCARE PRIN PRACTICAREA DE JOCURI ÎN ECHIPÃ PE TERENURI SPECIAL AMENAJATE", SITUATE ÎN BRAşOV, STR. HÃRMANULUI F.N. (AUTOGA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 510

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea asocierii Municipiului Braşov cu S.C. 911 ADVERTISING S.R.L. în scopul amenajării unei “Baze de agrement şi mişcare prin practicarea de jocuri în echipă pe terenuri special amenajate”, situate în Braşov, str. Hărmanului f.n. (Autogara 3), C.F. nr. 936 Braşov, top. 8881;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 52.836/2005, prin care se propune aprobarea asocierii Municipiului Braşov cu S.C. 911 ADVERTISING S.R.L. în scopul amenajării unei “Baze de agrement şi mişcare prin practicarea de jocuri în echipă pe terenuri special amenajate” situată în Braşov, str. Hărmanului f.n. (Autogara 3), C.F. nr. 936 Braşov, top. 8881;
Văzând prevederile Codului Comercial, Capitolul 2, Secţiunea 1, art. 251 – 256;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu S.C. 911 ADVERTISING S.R.L. Braşov, în vederea realizării investiţiei “Amenajare terenuri de sport şi agrement cu caracter multifuncţional”, pe terenul identificat în C.F. nr. 936 Braşov, sub nr. top. 8881, în suprafaţă de aproximativ 2.000 m.p.
 
 
Art. 2.  Se aprobă constituirea unei comisii de negociere a clauzelor contractuale compusă din preşedinţii comisiilor 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local, sau înlocuitorii desemnaţi de aceştia şi 3 (trei) reprezentanţi ai executivului ce vor fi numiţi prin Dispoziţie de Primar.
 
 
Art. 3. Contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. 911 ADVERTISING S.R.L. va fi înaintat spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.