Hotărârea nr. 509/2005

OBIECT: APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE DINTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. ABI INTERNAŢIONAL S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 509

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea contractului de asociere în participaţiune dintre Municipiul Braşov şi S.C. ABI INTERNAŢIONAL S.R.L.;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 48.126/2005, prin care se propune aprobarea contractului de asociere în participaţiune dintre Municipiul Braşov şi S.C. ABI INTERNAŢIONAL S.R.L.;
Având în vedere procesele – verbale întocmite de Comisia constituită potrivit art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 440/2005 şi Dispoziţia Primarului nr. 3.823/2005;
Având în vedere prevederile Codului Comercial, Cap. II, Secţiunea I, art. 251 – 256 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 440/2005;              
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate 1, 2, 5 şi 6   ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , k   şi    din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi S.C. ABI INTERNAŢIONAL S.R.L. Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.