Hotărârea nr. 508/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE DEZMEMBRARE TERENURI SITUATE ÎN POIANA BRAşOV (POIANA STICLÃRIEI), CONFORM P.U.Z.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 508

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea documentaţiei de dezmembrare terenuri situate în Poiana Braşov (Poiana Sticlăriei), conform P.U.Z.;
                                               
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Intabulări, Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 56.092/2005, prin care se propune aprobarea documentaţiei de dezmembrare terenuri situate în  Poiana Braşov (Poiana Sticlăriei), conform P.U.Z.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. cf   şi art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă dezmembrarea terenurilor înscrise în C.F. nr. 26952, sub A + 1, nr. top. 14256, 14257; în C.F. nr. 1, sub A + 767, nr. top. 14254, A + 3108, 3109, 3111, nr. top. 14269/2/3, 14269/2/4, 14269/2/1/1; în C.F. nr. 28391, sub A + 41, nr. top. 14223/15/1/1/1/2/1/1/1 şi C.F. nr. 11666, sub A + 4, nr. top. 14065, conform documentaţiei tehnice întocmite de exp. Ing. Victor Achim.
 
 
Art. 2. Se va înfiinţa C.F. nou pentru parcelele cu nr. top. 14253 şi nr. top. 14255, rezultate în urma dezmembrării, identificate ca drum în afara cărţii funciare.                                          
 
 
Art. 3 . Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.