Hotărârea nr. 507/2005

OBIECT: ASOCIEREA MUNICIPIUL BRAşOV CU CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAşOV şI TERŢE PERSOANE JURIDICE ÎN VEDEREA REALIZÃRII INVESTIŢIEI "MINIBAZÃ SPORTIVÃ" ÎN CONFORMITATE CU P.U.D. APROBAT PRIN HOTÃRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 88/2004; CONSILIUL LOCA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 507

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: asocierea Municipiul Braşov cu Clubul Sportiv Municipal Braşov şi terţe persoane juridice în vederea realizării investiţiei “Minibază Sportivă” în conformitate cu P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2004;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 56.522/2005, prin care se propune asocierea Municipiului Braşov cu Clubul Sportiv Municipal Braşov şi terţe persoane juridice în vederea realizării investiţiei “Minibază Sportivă” în conformitate cu P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2004;
Având în vedere prevederile Codului Comercial Cap. II, Secţiunea I, art. 251 – 256;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f,   k   şi   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă asocierea între Municipiului Braşov, Clubul Sportiv Municipal Braşov, S.C. RINK TEAM SR.L. Braşov şi S.C. SPORT MANAGEMENT SUPORT S.R.L.   Braşov, în vederea realizării investiţiei “Minibază Sportivă”, conform P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2004.
 
Art. 2. Se mandatează Direcţia Patrimoniu să asigure întocmirea documentelor tehnice de identificare şi dezmembrare a terenului pe care se va realiza investiţia menţionată la art. 1.
 
Art. 3. Se aprobă constituirea comisiei de negociere a clauzelor contractuale formată din preşedinţii comisiilor 1, 2 şi 5 şi trei reprezentanţi ai executivului ce vor fi numiţi prin Dispoziţie de Primar.
 
Art. 4. Contractele de asociere negociate potrivit art. 3 vor fi înaintate spre analiză şi decizie Consiliului Local.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.