Hotărârea nr. 505/2005

OBIECT: ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE NR. 10 DIN 15 MAI 1996, ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI S.C. POP MARSIC S.R.L. (ACTUALMENTE S.C. EDICART S.R.L.); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ

 

 

HOTĂRÂREA NR. 505

din data de 29 august 2005

 

 

 
Obiect: încheierea unui act adiţional la contractul de asociere nr. 10 din 15 mai 1996, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. POP MARSIC S.R.L. (actualmente S.C. EDICART S.R.L.);
 
                                               
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 57.049 din 24 august 2005, prin care s-a propus încheierea unui act adiţional la contractul de asociere nr. 10 din 15 mai 1996, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. POP MARSIC S.R.L. (actualmente S.C. EDICART S.R.L.);
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f , g, x  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
 
Art. 1. Se aprobă încheierea actului adiţional la contractul de asociere nr. 10 din 15 mai 1996, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. POP MARSIC S.R.L. (actualmente S.C. EDICART S.R.L.), având ca obiect amenajarea zonei cuprinse între magazinul “Star” şi str. N. Bălcescu (colţ cu str. Pieţii) cu refugii de călători cu spaţii comerciale, conform anexei, parte integrantă la prezenta.
 
 
 
Art. 2.   Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.