Hotărârea nr. 504/2005

OBIECT: CONSTATAREA NEÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR CONTRACTUALE DE CÃTRE CLUBUL SPORTIV "SOCIETATEA DE PATINAJ" - BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 504

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: constatarea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Clubul Sportiv “Societatea de Patinaj” – Braşov;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Juridic, Licitaţii, Achiziţii Publice din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 56.934/2005, privind constatarea neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Clubul Sportiv “Societatea de Patinaj” - Braşov;
Având în vedere prevederile art. 969 – 971, art. 1.020 Cod Civil;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f     şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se constată neîndeplinirea clauzelor din contractul de vânzare – cumpărare având ca obiect imobilul înscris în C.F. nr. 11073, sub nr. top. 4820, 4821, 4841, 4842, încheiat între “comuna orăşenească Braşov” şi Clubul Sportiv “Societatea de PatinajBraşov şi, în consecinţă, se aprobă rezoluţiunea acestuia.
 
 
Art. 2. Se aprobă restabilirea situaţiei anterioare de carte funciară asupra imobilului înscris în C.F nr. 11073 sub nr. top. 4820, 4821, 4841, 4842, în sensul înscrierii dreptului de proprietate privată al Municipiului Braşov.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.