Hotărârea nr. 502/2005

OBIECT: DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BRAşOV A 7 TERENURI AFERENTE CAPETELOR DE LINII DE TRANSPORT ÎN COMUN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂ

 

 

HOTĂRÂREA NR. 502

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov a 7 terenuri aferente capetelor de linii de transport în comun;        
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Ocupare Locuri Publice, Reclamă şi Publicitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 53.584 din 8 august 2005, prin care se propune darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov a 7 terenuri aferente capetelor de linii de transport în comun;
Având în vedere prevederile art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi g  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Braşov a 7 (şapte) terenuri aferente capetelor de linie, identificate în lista anexă pe baza certificatelor de urbanism şi a planurilor de situaţie vizate spre neschimbare de Primăria Braşov.
Lista terenurilor, certificatele de urbanism şi planurile de situaţie care le însoţesc fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Amenajarea, gestionarea şi întreţinerea capetelor de linie date în administrare potrivit art. 1 cade în sarcina Regiei Autonome de Transport Braşov.                                                         
 
Art. 3. Se acordă în beneficiul Regiei Autonome de Transport Braşov, dreptul de a se asocia cu investitori interesaţi în vederea realizării lucrărilor de amenajare, modernizare şi exploatare a capetelor de linie, prevăzute la art. 1 al prezentei hotărâri.
 
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local  nr. 102/1993, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
 
Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
*****Republicată conform H.C.L. nr. 579 din data de 27 iulie 2009