Hotărârea nr. 501/2005

OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICÃ A TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. SATURN F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALIT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 501

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Saturn f.n.;
                                               
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 8.843/2005, prin care se propune concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Saturn f.n;
Având în vedere prevederile art. 13 şi 17 din Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, H.G. nr. 216/1999, pentru aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor şi art. 125, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Saturn f.n., în suprafaţă de 4.642 m.p., din nr. top. 7519/3; 7519/4; 7518/3 totul/1/1/1 totul/1, înscris în C.F. nr. 19853.
 
Art. 2. Documentaţia privind identificarea şi dezmembrarea terenului menţionat la art. 1 se va face prin grija Direcţiei Patrimoniu.                                                                              
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
Art. 4. Destinaţia terenului menţionat la art. 1, este pentru construire SUPERMARKET conform P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 337/2005 şi C.U. nr. 517/2005.
 
Art. 5. Limita minimă a preţului concesionării de la care se va porni licitaţia (taxa de concesiune, redevenţa) este de 50 Euro/m.p. : 25 ani = 2 Euro/m.p./an.
 
Art. 6. Se aprobă caietul de sarcini, anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.