Hotărârea nr. 500/2005

OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICÃ A TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. TURNULUI F.N., ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI COMPLEX SUPERMARKET; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZ

 

 

HOTĂRÂREA NR. 500

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect:    concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Turnului f.n., în vederea construirii unui Complex SUPERMARKET;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 55.413/2005, prin care se propune concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Turnului f.n., în vederea construirii unui Complex SUPERMARKET;              
Având în vedere prevederile art. 13 şi 17 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor; H.G. nr. 216/1999, pentru aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor şi art. 125, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f şi   h şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Turnului f.n., în suprafaţă de 5.381 m.p., din nr. top. (9103/4/a/2/6, 9060/2/2) totul /3, înscris în C.F. nr. 32833.
 
Art. 2. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
Art. 3. Destinaţia terenului menţionat la art. 1 este pentru construire SUPERMARKET conform C.U. nr. 3.167/2005.
 
Art. 4. Limita minimă a preţului concesionării de la care se va porni licitaţia (taxa de concesiune, redevenţa) este de 50 Euro/m.p. : 25 ani = 2 Euro/m.p./an.
 
Art. 5. Se aprobă caietul de sarcini, anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 6. Documentaţia privind identificarea şi dezmembrarea terenului menţionat la art. 1 se va face prin grija Direcţiei Patrimoniu.
 
Art. 7.  Primarul   Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.