Hotărârea nr. 5/2005

OBIECT: APROBARE "P.U.D. - CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI, AMPLASARE CÂNTAR BASCULA SI AMENAJARE PLATFORMA BETONATA, STR. ZIZINULUI F.N. - ZONA C.E.T. BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IAN

HOTĂRÂREA NR. 5
 .
Obiect: aprobare "P. U.D. - Construire clădire birouri, amplasare cântar basculă şi amenajare platformă betonată, str. Zizinului f.n. - zona CE.T. Braşov";

Consiliul Local al Municipiului Brşov, întrunit în şedintă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub. nr. ad. 49.647 din 10 decembrie 2004, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "P.U.D. - Construire clădire, birouri, amplasare cântar basculă şi amenajare platformă betonată, str. Zizinului f.n. - zona C.E.T. Braşov";
Având în vedere Legea nr. 350/2001;
În temeiul art: 38, lit. c şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se aprobă documentaţia "P.U.D. - Construire clădire birouri, amplasare cântar basculă şi amenajare platformă betonată, str. Zizinului f.n. - zona C.E. T. Braşov", iniţiată de S.C. SILNEF S.R.L, întocmită de S.C TEMSER TRADING S.R.L. Braşov, pe terenul înscris în CF. nr. 1970, cu nr. top. 8702/1/2/1 şi 8702/1/2/2, având suprafaţa totală de 8.000 m.p.
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.