Hotărârea nr. 499/2005

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. TURNULUI F.N., CONFORM P.U.D. APROBAT PRIN HOTÃRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 330/2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND

 

 

HOTĂRÂREA NR. 499

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Turnului f.n., conform P.U.D. aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2005;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Valorificare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, înregistrate cu nr. 1.751/2005, prin care se propune concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Turnului f.n., conform P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2005;
Având în vedere prevederile art. 13 şi 17 din Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, H.G. nr. 216/1999, pentru aprobarea Normelor Metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor şi art. 125, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi h şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Turnului f.n., în suprafaţă de 5.381 m.p., nr. top. (9103/4/a/2/6 , 9060/2/2, totul/3, înscris în C.F. nr. 32833.
 
Art. 2. Documentaţia privind identificarea şi dezmembrarea terenului menţionat la art. 1 se va face prin grija Direcţiei Patrimoniu.                                                                             
 
Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.
 
Art. 4. Destinaţia terenului menţionat la art. 1, este pentru construire Complex Comercial conform P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2005 şi C.U. nr. 358/2005.
 
Art. 5. Limita minimă a preţului concesionării de la care se va porni licitaţia (taxa de concesiune, redevenţa) este de 50 Euro/m.p. : 25 ani = 2 Euro/m.p./an.
 
Art. 6. Se aprobă caietul de sarcini, anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 7. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.