Hotărârea nr. 497/2005

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENŢI REALIZÃRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII : "ACHIZIŢIE MODULE DE PREPARARE A.C.M. DIN CENTRALE TERMICE" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUG

 

 

HOTĂRÂREA NR. 497

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii : “Achiziţie module de preparare a.c.m. din centrale termice”
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 54.692 din 17 august 2005, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii : “Achiziţie module de preparare a.c.m. din centrale termice”;
Având în vedere Legea Finanţelor Publice nr. 189/1998, art. 16, alin. 5 şi O.U.G. nr. 48 din 15 iunie 2004, privind adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, art. 1, alin. 2;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii : “Achiziţie module de preparare a.c.m. din centrale termice”, după cum urmează:
 
- valoarea totală:                                                - 1.428.000 RON (420.000 Euro)
- din care echipamente tehnologice şi
 funcţionale cu montaj                                       - 1.428.000 RON (420.000 Euro)
- durata de realizare a investiţiei:                   - 60 zile
 
           Notă: 1 Euro = 3,40 RON   la 11 august 2005
 
 
 
Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.