Hotărârea nr. 496/2005

OBIECT: ACORDAREA AVIZULUI PREALABIL REFERITOR LA AJUSTAREA PREŢULUI PENTRU ENERGIA TERMICÃ FURNIZATÃ UTILIZATORILOR DE CÃTRE S.C. "C.E.T. BRAŞOV" S.A., ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IULIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORD

 

 

HOTĂRÂREA NR. 496

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: acordarea Avizului prealabil referitor la ajustarea preţului pentru energia termică furnizată utilizatorilor de către S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A., începând cu data de 1 iulie 2005;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Transport, Monitorizare, Societăţi Comerciale şi Regii Autonome din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 53.904 din 9 august 2005, prin care s-a propus acordarea Avizului prealabil referitor la ajustarea preţului pentru energia termică produsă de S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A. sub formă de apă caldă, datorită creşterilor de preţuri la combustibil aplicate începând cu data de 1 iulie 2005;
Având în vedere adresa nr. 1.748 din 29 iulie 2005, transmisă de S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 52.072 din 1 august 2005, prin care solicita ajustarea preţului pentru energia termică, precum şi faxul nr. 1.474 din 29 iulie 2005, transmis de S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A. şi înregistrat la   Primăria Municipiului Braşov   cu    nr. 53.902 din 9 august 2005; prevederile art. 13 din Legea nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 29/1998, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, aprobată prin Legea nr. 99/2000, ale Ordonanţei Guvernului nr. 73 din 29 august 2002, privind Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat; Deciziei nr. 273 din 8 martie 2005 a Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei pentru aprobarea “Procedurii de ajustare a preţurilor pentru energia termică produsă de agenţii economici aflaţi în competenţa de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei”;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. şi j şi art. 46 (alin. 1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se acordă avizul prealabil pentru ajustarea preţului la energie termică sub formă de apă caldă produsă în C.E.T. Braşov – producere – populaţie şi agenţi economici, conform anexei nr. 1, întocmită de S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A.
 
 
Art. 2. Se acordă avizul prealabil pentru ajustarea preţului la energie termică sub formă de apă caldă produsă în C.T. Cvartal – producere – populaţie conform anexei nr. 2, întocmită de S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A.
 
 
Art. 3. Se acordă avizul prealabil pentru ajustarea preţului la energie termică sub formă de apă caldă produsă în C.T. Cvartal – producere – agenţi economici, conform anexei nr. 3, întocmită de S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A.
 
 
Art. 4. Se acordă avizul prealabil pentru ajustarea preţului la energie termică sub formă de apă caldă produsă în C.A.F. METROM– producere – populaţie, conform anexei nr. 4, întocmită de S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A.
 
 
… // …
 
 
- 02 -
 
 
 
Art. 5. Se acordă avizul prealabil pentru ajustarea preţului la energie termică sub formă de apă caldă produsă în C.A.F. METROM – producere – agenţi economici, conform anexei nr. 5, întocmită de S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A.
 
 
Art. 6.  Anexele 1, 2, 3, 4 şi 5 fundamentate de S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A., fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 7. Se împuterniceşte conducerea S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A. de a prezenta şi susţine la ANRE Bucureşti aprobarea ajustării preţului pentru energia termică produsă de S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A. sub formă de apă caldă.
 
 
Art. 8 . Primarul Municipiului Braşov şi conducerea S.C. “C.E.T. BRAŞOV” S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.