Hotărârea nr. 495/2005

OBIECT: APROBAREA "REGULAMENTULUI DE TÃIERE ºI TOALETARE A ARBORILOR ºI ARBUºTILOR DE PE DOMENIUL PUBLIC ºI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRAºOV DIN AFARA FONDULUI FORESTIER;VALORIFICAREA MATERIALULUI LEMNOS REZULTAT;PRECUM

 

 

HOTĂRÂREA NR. 495

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea “Regulamentului de tăiere şi toaletare a arborilor şi arbuştilor   de pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov din afara fondului forestier, valorificarea materialului lemnos rezultat, precum şi amenajarea zonelor verzi prin plantări de material dendrofloricol”
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Zone de Agrement din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 53.688 din 9 august 2005, prin care s-a propus aprobarea “Regulamentului de tăiere şi toaletare a arborilor şi arbuştilor de pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov din afara fondului forestier, valorificarea materialului lemnos rezultat precum şi amenajarea zonelor verzi prin plantări de material dendrofloricol;
Având în vedere prevederile Legii Protecţiei Mediului nr. 137/1995, modificată şi completată prin O.G. nr. 91/2002, art. 6, 45, 60, lit. e şi g; Legii Pomiculturii nr. 348/2003, art. 23, lit. b şi c; Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2005, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 300/2005, anexa I, capitolul III,  art.6, pct. 36 şi 38;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. f, r  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă “Regulamentul de tăiere şi toaletare a arborilor şi arbuştilor de pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov, din afara fondului forestier, valorificarea materialului lemnos rezultat precum şi amenajarea zonelor verzi prin plantări de material dendrofloricol”.
 
 
Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 389/2001.
 
 
Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.