Hotărârea nr. 494/2005

OBIECT: APROBAREA SCUTIRII LA PLATA DOBÂNZILOR şI PENALITÃŢILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE IMOBILUL SITUAT ÎN STR. HÃRMANULUI 21 D, BL. 218, AP. 5, DATORAT DE DOMNII SOOS FERENCZ şI IRINA, DOMICILIAŢI ÎN BRAşOV, STR. HÃRMANULUI 21 D, B

 

 

HOTĂRÂREA NR. 494

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect:    aprobarea scutirii la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe imobilul situat în str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap. 5, datorat de domnii SOOS FERENCZ şi IRINA, domiciliaţi în Braşov, str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap. 5;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 82.044 din data de 4 august 2005, prin care se propune aprobarea scutirii la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe imobilul situat în str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap. 5, datorat de domnii SOOS FERENCZ şi IRINA, domiciliaţi în Braşov, str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap. 5;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d   şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă scutirea la plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în sumă de 145 RON la data de 4 august 2005, aferente impozitului pe imobilul situat în str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap. 5, datorat de domnii SOOS FERENCZ şi IRINA, domiciliaţi în Braşov, str. Hărmanului 21 D, bl. 218, ap. 5.
 
 
 
Art. 2.  Primarul   Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov  vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.