Hotărârea nr. 493/2005

OBIECT: INSTITUIREA "TAXEI DE URGENŢÃ" PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL PRIVIND IMPOZITELE şI TAXELE LOCALE ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE şI JURIDICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29

 

 

HOTĂRÂREA NR. 493

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect:    instituirea “Taxei de urgenţă” pentru eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice şi juridice;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar – Buget din cadrul Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune actualizarea cuantumului “Taxei de urgenţă” pentru eliberarea certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice şi juridice;
Având în vedere O.G. nr. 33/2002 şi O.G. nr. 45/2003, art. 2, art. 26, alin. (2);
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38,   lit. d   şi   art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu completările şi modificările la zi,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se instituie taxa de urgenţă pentru eliberare de certificate fiscale privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice şi juridice.
Cuantumul se stabileşte astfel:
Taxa de urgenţă” pentru eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul
   persoanelor fizice:                                                             - 20 RON
Taxa de urgenţă” pentru eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul 
   persoanelor juridice:                                                         - 60 RON
 
 
Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 435/2001 se revocă.
 
 
Art. 3.  Primarul   Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.