Hotărârea nr. 491/2005

OBIECT: RESPINGEREA SCUTIRII LA PLATA OBLIGAŢIILOR BUGETARE DATORATE DE S.C. CERITEX S.A. BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE S

 

 

HOTĂRÂREA NR. 491

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect:    respingerea scutirii la plata obligaţiilor bugetare datorate de S.C. CERITEX S.A. Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune respingerea scutirii la plată a obligaţiilor bugetare datorate de S.C. CERITEX S.A. Braşov;
Având în vedere prevederile art. 1, punctul 8 din O.U.G. nr. 26 din 31 martie 2005, privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante;
În conformitate cu art. 26, alin. 2 din O.U.G. nr. 26 din 29 aprilie 2004, privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare Administrarea Participaţiilor Statului şi Consolidarea unor privatizări;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d   şi   art. 46   din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se respinge scutirea la plata obligaţiilor bugetare datorate de S.C. CERITEX S.A. Braşov, cu sediul în Braşov, Str. Cristianului nr. 12.
 
 
 
Art. 2.  Primarul   Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.