Hotărârea nr. 490/2005

OBIECT: ASOCIEREA MUNICIPIULUI BRAşOV CU INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE BRAşOV, ÎN VEDEREA AMENAJÃRII şI UTILIZÃRII ÎN COMUN A IMOBILULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. 13 DECEMBRIE NR. 131,PENTRU ACTIVITÃŢI DESFÃşURATE DE CÃTRE DIRECŢIA POLIŢIA COMUNIT

 

 

HOTĂRÂREA NR. 490

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect:    asocierea Municipiului Braşov cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, în vederea amenajării şi utilizării în comun a imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 131 pentru activităţi desfăşurate de către Direcţia Poliţia Comunitară Braşov;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august   2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Poliţia Comunitară – Serviciul Resurse Umane, Compartimentul Juridic, înregistrate cu nr. 1.979 din 16 august 2005, prin care s-a propus asocierea Municipiului Braşov cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, în vederea amenajării şi utilizării în comun a imobilului situat în Braşov,  str. 13 Decembrie nr. 131, pentru activităţi desfăşurate de către Direcţia Poliţia Comunitară Braşov;
Luând în considerare şi Raportul de specialitate nr. 55.099 din 15 aprilie 2005 al Direcţiei Economice din Primăria Municipiului Braşov;
Având în vedere Legea nr. 371/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare; H.G.  nr. 2.295/2004, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Comunitare; O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, art. 31, pct. 1; Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005, privind înfiinţarea Direcţiei Poliţiei Comunitare Braşov;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. e şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, în vederea amenajării şi utilizării în comun a imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 131, pentru activităţi desfăşurate de către Direcţia Poliţia Comunitară Braşov.
 
 
Art. 2. Contractul de asociere între Municipiul Braşov cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, în vederea amenajării şi utilizării în comun a imobilului situat în Braşov, str. 13 Decembrie nr. 131, pentru activităţi desfăşurate de către Direcţia Poliţia Comunitară Braşov va face obiectul aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local Braşov.
 
 
Art. 3. Se propune înfiinţarea unei comisii pentru negocierea contractului de asociere formată din :
- Preşedintele Comisiei nr. 1 sau înlocuitorul desemnat de către acesta;
- Preşedintele Comisiei nr. 5 sau înlocuitorul desemnat de către acesta;
- 3 (trei) reprezentanţi ai executivului desemnaţi prin Dispoziţie de Primar.
 
 
Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.