Hotărârea nr. 488/2005

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN CALITATE DE COFINANŢATOR LA DESFÃşURAREA FESTIVALULUI ETNOVEMBER 2005, EDIŢIA A XIV - A, ORGANIZAT DE ASOCIAŢIA DETAEYE MEDIA & ART, ÎN PERIOADA 19 - 21 NOIEMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIU

 

 

HOTĂRÂREA NR. 488

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect:    participarea Municipiului Braşov în calitate de cofinanţator la desfăşurarea Festivalului Etnovember 2005, Ediţia a XIV - a, organizat de Asociaţia Detaeye Media & Art, în perioada 19 – 21 noiembrie 2005;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 45.450/2005, prin care s-a propus participarea Municipiului Braşov în calitate de cofinanţator la desfăşurarea Festivalului Etnovember 2005, Ediţia a XIV - a, organizat de Asociaţia Detaeye Media & Art, în perioada 10 – 21 noiembrie 2005;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit.   p  şi  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se  aprobă cofinanţarea de la bugetul local cu suma de 20.000 RON a Festivalului Etnovember 2005, Ediţia a XIV - a, organizat de Asociaţia Detaeye Media & Art, în perioada 19 – 21 noiembrie 2005.
 
 
Art. 2. Fondurile vor fi derulate prin Primăria Municipiului Braşov şi vor acoperi cheltuieli materiale legate de transport, servicii publicitare, protocol, materiale pentru decoruri şi cheltuieli legate de expoziţii, târg, cortegiu, ateliere şi concerte.
 
 
Art. 3. În termen de 30 de zile de la finalizarea acţiunii culturale Asociaţia Detaeye Media & Art, va prezenta raportul final al Festivalului şi nota de fundamentare a cheltuielilor totale.
 
 
Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.