Hotărârea nr. 486/2005

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN CALITATE DE COFINANŢATOR LA DESFÃşURAREA FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL AL MUZICII DE CAMERÃ, EDIŢIA A XXXIII-A, ORGANIZAT DE FILARMONICA BRAşOV, ÎN PERIOADA 14 - 27 SEPTEMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 486

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect:    participarea Municipiului Braşov în calitate de cofinanţator la desfăşurarea Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră, Ediţia a XXXIII-a, organizat de Filarmonica Braşov, în perioada 14 - 27 septembrie 2005;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Relaţii Externe, Coordonare Instituţii de Cultură, O.N.G. din cadrul Direcţiei Integrare Europeană, înregistrate cu nr. 43.765/2005, prin care s-a propus participarea Municipiului Braşov în calitate de cofinanţator la desfăşurarea Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră, Ediţia a XXXIII - a, organizat de Filarmonica Braşov, în perioada 14 – 27 septembrie 2005;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d şi p  şi  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă cofinanţarea de la bugetul local cu suma de 20.000 RON a Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră, Ediţia a XXXIII - a, organizat de Filarmonica Braşov, în perioada 14 – 27 septembrie 2005.
 
 
Art. 2. Contribuţia Municipiului Braşov se va deconta din bugetul de venituri şi cheltuieli al Filarmonicii Braşov, care va fi majorat corespunzător, iar fondurile vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind transportul şi cazarea muzicienilor.
 
 
Art. 3. Filarmonica Braşov va prezenta în termen de 30 de zile de la finalizarea acţiunii culturale contul de execuţie, urmând a restitui bugetului local sumele neutilizate, şi nota de fundamentare a cheltuielilor totale.
 
 
Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.