Hotărârea nr. 485/2005

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRAşOV ÎN CALITATE DE COFINANŢATOR LA TURNEUL DE TENIS CHALLENGER BRAşOV CE SE VA DESFÃşURA LA BRAşOV ÎN PERIOADA 4 - 11 SEPTEMBRIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 485

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect:    participarea Municipiului Braşov în calitate de cofinanţator la Turneul de Tenis Challenger Braşov ce se va desfăşura la Braşov în perioada 4 – 11 septembrie 2005;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 53.889/2005, prin care s-a propus participarea Municipiului în calitate de cofinanţator al Turneului de Tenis Challenger Braşov ce se va desfăşura la Braşov în perioada 4 – 11 septembrie 2005;
Având în vedere prevederile art. 22, alin. 8 din O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. d şi p  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov în calitate de cofinanţator al Turneului de Tenis Challenger ce se va desfăşura la Braşov, în perioada 4 - 11 septembrie 2005, cu suma de 100 mii RON.
 
 
Art. 2. Contribuţia Municipiului Braşov va fi asigurată din Cap. 59.02. Cultură – Sport – titlul transferuri şi va fi virată în contul Asociaţiei Tenisului Românesc după semnarea protocolului de cofinanţare.
 
 
Art. 3. Asociaţia Tenisului Românesc, va prezenta până la data de 30 octombrie 2005 documentele justificative privind modul de utilizare a fondurilor şi nota de fundamentare a cheltuielilor totale.
 
 
Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.