Hotărârea nr. 483/2005

OBIECT: MODIFICAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 600/2004, REPUBLICATÃ CONFORM HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 154 DIN 28 MARTIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EX

 

 

HOTĂRÂREA NR. 483

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect:    modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 600/2004, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 28 martie 2005;
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate sub nr. 11.152 din 23 august 2005, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local    nr. 600/2004, republicată conform Hotărârii Consiliului Local nr. 154 din 28 martie 2005;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. s  şi art. 46, pct.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii   Consiliului Local nr. 600/2004, republicată, în sensul revocării din cuprinsul acesteia, a articolelor 2 şi 3.
 
 
Art. 2. Se aprobă modificarea obiectului Hotărârii Consiliului Local nr. 600/2004, republicată, după cum urmează: “aprobarea constituirii Comisiei de Analiză a solicitărilor de atribuire a locuinţelor sociale”.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 600/2004, astfel modificată va fi republicată.
 
 
Art. 4.  Primarul Municipiului Braşov   şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.   600                  republicată conform H.C.L. nr. 154 din 28 martie 2005
 Din data de :   10 decembrie 2004   republicată conform H.C.L. nr. 483 din 29 august 2005
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obiect:   aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de atribuire a locuinţelor
 sociale;
 


 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 10 decembrie 2004;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate sub nr. 59.112 din 8 decembrie 2004, prin care se propune aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de atribuire a locuinţelor sociale, a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale, a modelului de cerere şi a actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;
Având în vedere Legea nr. 114/1996, privind locuinţele, Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, Hotărârea Consiliului Local nr. 510/2004, prin care Direcţia de Servicii Sociale are obligaţia să asigure documentaţia necesară soluţionării cererilor de atribuire a locuinţelor sociale conform Legii nr. 114/1996; Legea nr. 705/2001, privind sistemul naţional de asistenţă socială; H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului public de asistenţă socială;
                În temeiul art. 38, lit. e şi  s   şi art. 46, pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,   
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de atribuire a locuinţelor sociale. Componenţa Comisiei va fi stabilită prin Dispoziţie de Primar.
 
 
 
Art. 2. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.