Hotărârea nr. 481/2005

OBIECT: APROBAREA LISTEI DE PRIORITÃŢI PRIVIND PERSOANELE ÎNDREPTÃŢITE SÃ BENEFICIEZE DE LOCUINŢE SOCIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 481

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea listei de priorităţi privind persoanele îndreptăţite să beneficieze de locuinţe sociale;
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 11.153 din 23 august 2005, prin care se propune aprobarea listei de priorităţi privind persoanele îndreptăţite la locuinţe sociale cu solicitanţii care întrunesc criteriile de acordare a locuinţelor sociale;
Având în vedere Legea nr. 114/1996 privind locuinţele art. 42 şi art. 43; Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996, art. 21, alin. 1, respectiv alin. 2; Hotărârea Consiliului Local nr. 510/2004, prin care Direcţia de Servicii Sociale are obligaţia să asigure documentaţia necesară soluţionării cererilor de atribuire a locuinţelor sociale conform Legii nr. 114/1996; Hotărârea Consiliului Local  nr. 600/2004, republicată privind aprobarea constituirii Comisiei de Analiză a Cererilor de Atribuire a Locuinţelor Sociale, a criteriilor de repartizare a acestora, a modelului de cerere şi a actelor justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. s, art. 68, alin. 1, lit. p din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă lista de priorităţi privind persoanele îndreptăţite la locuinţe sociale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.