Hotărârea nr. 48/2005

OBIECT: APLICAREA PREVEDERILOR ART. 8, ALIN. 2 DIN LEGEA NR. 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA SI MOTIVE SI RA

HOTĂRÂREA NR.48

Obiect: aplicarea prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, ale Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate cu nr. 1.463 din 20 ianuarie 2005, prin care se propune aplicarea prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea nr. 416/2091, privind venitul minim garantat;
Având în vedere H.C.L. nr. 71/2003, republicată privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale; H.G. nr. 783/2004, privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2005; H.C.L. nr. 172/2004, pentru aplicarea prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat; Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat; H.G. nr. 1.099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. s şi art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vanzarea clădirilor, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din valorificarea animalelor deţinute în gospodărie, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se aprobă bunurile mobile care nu sunt considerate strict necesare nevoilor familiilor, pentru solicitanţii sau beneficiarii de ajutor social, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art. 4. Direcţia de Servicii Sociale prin Serviciul de Ajutor Social va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.