Hotărârea nr. 479/2005

OBIECT: APROBAREA ORGANIGRAMEI şI A STATULUI DE FUNCŢII AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIEŢE şI SALVAMONT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 479

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Pieţe şi Salvamont, înregistrate cu nr. 3.276 din 1 august 2005, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont;
Având în vedere art. 6, alin. 2 din H.G. nr. 955/2004, privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 77/2002;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit.  e şi art. 46, alin. 1din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă organigrama Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, conform anexei nr. 1.
 
 
Art. 2. Se aprobă statul de funcţii al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, conform anexei nr. 2.
 
 
Art. 3. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 4. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2005, privind statul de funcţii al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, se revocă.
 
 
Art. 5.  Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.