Hotărârea nr. 478/2005

OBIECT: MODIFICAREA HOTÃRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 378 DIN 2 AUGUST 2004, REPUBLICATÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE şI RAPORTUL DE SPECIALITATE ALE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 478

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, republicată;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, înregistrate cu nr. 3.478 din 16 august 2005, prin care se propune modificarea Hotărârii   Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, republicată;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art. 46, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, republicată, prin eliminarea articolelor 3, 4 şi 5 din cuprinsul hotărârii.
 
 
Art. 2. Se modifică obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, republicată, în sensul că în locul “Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont” se va înscrie “Reorganizarea Serviciului Public Patrimoniu prin diminuarea obiectului de activitate şi redenumire ca   Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont “.
 
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 378 din 2 august 2004, republicată, astfel modificată va fi republicată.
 
 
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOTĂRÂREA NR.   378          republicată conform H.C.L. Nr. 431 din 30 august 2004  
 Din data de :   2 august 2004 republicată conform H.C.L. Nr. 478 din 29 august 2005             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obiect: reorganizarea Serviciului Public Patrimoniu prin diminuarea obiectului de activitate şi
 redenumire ca   Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont;
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 2 august 2004;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate nr. 12.356/2004 al Serviciului Public Patrimoniu;
Având în vedere prevederile art. 6, alin. 2 din H.G. nr. 955/2004, privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 77/2002;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit e şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
                Art. 1.   Se aprobă reorganizarea Serviciului Public Patrimoniu, prin diminuarea obiectului de activitate şi redenumire ca “Serviciu Public Administrare Pieţe şi Salvamont” - Serviciu Public cu personalitate juridică, alcătuit din Serviciul Administrare Pieţe şi Platforme Comerciale şi Biroul Salvamont, pe de o parte, iar pe de altă parte prin transferarea celorlalte compartimente din componenţa Serviciului Public Patrimoniu în structura Primăriei Municipiului Braşov.
 
 
Art. 2.   În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont va prezenta spre aprobarea Consiliului Local inventarul bunurilor proprietatea municipiului Braşov, pe care le gestionează precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare.
 
Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2004, privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Patrimoniu se revocă.
 
Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, a bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Municipiului.
 
 
Art. 5. Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.