Hotărârea nr. 477/2005

OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE şI FUNCŢIONARE A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢÃ A MUNICIPIULUI BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ ORDINARÃ LA DATA DE 29 AUGUST 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA

 

 

HOTĂRÂREA NR. 477

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Braşov;
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Inspectoratului de Protecţie Civilă, înregistrate cu nr. 52.279 din 2 august 2005, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile art. 6, 7, 12, 15 şi 17 din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată cu Legea nr. 15/2005; H.G. nr. 1.491/2004, privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetelor şi Centrelor Operative pentru Situaţii de Urgenţă; şi prevederile art. 28, lit. c din Legea nr. 481/2004 a Protecţiei Civile;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. n şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov, instituţiile şi persoanele nominalizate   vor   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.