Hotărârea nr. 476/2005

OBIECT: DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVÃŢÃMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT şI A INSTITUŢIILOR DE CULTURÃ FINANŢATE DE LA BUGETUL LOCAL PRIN TRANSMITEREA FÃRÃ PLATÃ A AUTOTURISMULUI, PROPRIETATEA SERVICIULUI PUBLIC DE ADMI

 

 

HOTĂRÂREA NR. 476

din data de 29 august 2005

 

 

Obiect: dotarea Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local prin transmiterea fără plată a autoturismului, proprietatea Serviciului Public de Administrare Pieţe şi Salvamont, marca DACIA 1310 L, număr de circulaţie BV – 19 -PMB ;
 
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Financiar Contabilitate din cadrul Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local, înregistrate cu nr. 558 din 22 august 2005, prin care se propune transmiterea fără plată a autoturismului proprietatea Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, marca DACIA 1310 L, număr de circulaţie BV – 19 - PMB;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 841 din 23 octombrie 1995, modificată prin H.G.  nr. 966/1998, privind transmiterea fără plată a bunurilor aparţinând instituţiilor publice şi Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. in şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
 
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
Art. 1. Se aprobă dotarea cu un autoturism a Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local.
 
 
Art. 2. Se transmite fără plată autoturismul marca DACIA 1310 L, număr de înmatriculare BV – 19 - PMB, anul de fabricaţie 1999, serie motor 345307, număr de inventar 20008, valoare de inventar 106.404.114, carte de identitate seria C nr. 777950, către Serviciului Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local, începând cu data de 5 iulie 2005. Cheltuielile şi taxele de înmatriculare a autoturismului vor fi suportate de către Serviciul Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local.
 
 
Art. 3.  Primarul Municipiului Braşov, Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont şi Serviciul Public de Administrare a Instituţiilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi a Instituţiilor de Cultură finanţate de la Bugetul Local vor   asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.